Adlink

Tuesday, December 25, 2012

Get Mass Traffic To your Site(ඔයාගේ සයිට් එකටත් ට්‍රැ‍ෆික් ඕනිද?)


ගොඩ දවසකින් බ්ලොග් එකට ලිපියක් දාන්නත් බැරි උනා.අද මම ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ.ඔයාලගේ බ්ලොග් වලට සයිට් වලට දවසකට විශාල වශයෙන් traffic එකක් ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද කියලා.ගොඩක් දෙනෙක් මේ ගැන දන්නවා ඇති .දන්නැති  අයට තමා මේ පොස්ට් එක.  :)  ආහ් කියන්න අමතක උනා adsense,bidvisor වගේ ඇඩ් නෙට්වර්ක් පාවිච්චි කරන අයට නම් මේක හොද නැ මොකද ඇඩ්සෙන්ස් බැන් වෙන්න පුලුවන්.නමුත් මෙයාලගේ සල්ලි ගෙවලා ගන්න පුලුවන් pro accountsවලටනම් ඇඩ්සෙන්ස් වලට අවුලක් වෙන්නේ නැ කියනවා ඒ උනාට ඇඩ්සෙන්ස් තියෙන අය මේක පාවිචි කරනවා නම් අවදානමක් තියෙනවා.නමුත්
chithika,infolinks,adbright වලටනම් අවුලක් නැ.අලුතින් පටන් ගත්ත සයිට් වලට හොද ට්‍රැ‍ෆික් එකක් හදා ගන්න පුලුවන්.
ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සයිට් එකේ register වෙලා ඔයාලට ට්‍රැ‍ෆික් ගන්න ඔනි සයිට් එකේ URL එක දිලා exchange traffic කියන එක කිලික් කරන්න විතරයි
එතකොට ඔයාලට වෙබ් සයිට් පෙන්නනවා .ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ browser එක minimize කරලා ඔයාගේ වැඩක් කරගන්න එක.මේ සදහා ඔයාලට Maxthon browser එක හොදයි මොකද browser  එක Mute කරන්න පුලුවන්.
Register here 

Download maxthonApply to be a Chitika Publisher!

Wednesday, December 19, 2012

Samsung Galaxy Note 3 To Sport 6.3-inch Display?

Samsung Galaxy Note 3 To Sport 6.3-inch Display?Read more at http://www.iphonenewz.us/2012/12/samsung-galaxy-note-3-to-sport-63-inch.html#YxUKK1XKse8OmYOh.99 


All right, the entire phablet thing is starting to get ridiculous, size-wise. After all, it seems that the latest bit of news going around would be the next generation Samsung Galaxy Note, which would clearly make it the third iteration of the series, as the Samsung Galaxy Note 3. The kicker about the Galaxy Note 3, if true, would be this - it will come with a 6.3-inch display, which is a massive jump from the current 5.5-inch display on the Galaxy Note 2.
A report from Korea Times did mention in passing that the Samsung Galaxy Note 3 will sport the aforementioned 6.3-inch display while relying on OLED technology to get the job done, and this bit of information was relayed by officials from a local parts suppliers There is very little else known about the speculated Galaxy Note 3,
 as the Galaxy Note 2 was just released recently. Assuming that the 6.3-inch OLED display becomes reality, it would certainly stretch the lines of the phablet market literally. Could this just be a misunderstanding or having the message lost in translation, concerning the possibility of a mid-range Galaxy Note tablet that measures 7-inches in size?
Do you think that 6.3-inches of viewing real estate is far too large for a phablet? After all, handling a 5.5-inch Galaxy Note 2 as a phone is already quite challenging for those of us with small hands, what more a behemoth that adds another 0.8-inches of viewing real estate diagonally across? Only time will tell whether the Samsung Galaxy Note 3 will be released as touted here, so it is time to play the patience card once again. Hopefully, we will not need to wait too long to find out.
One thing’s for sure, if the Samsung Galaxy Note 3 really carries a 6.3-inch display, it would be the perfect phone for Wreck It Ralph.

Read more at http://www.iphonenewz.us/2012/12/samsung-galaxy-note-3-to-sport-63-inch.html#YxUKK1XKse8OmYOh.99 

Sunday, December 16, 2012

TuneUp Utilities 2013. Download Free


TuneUp Utilities 2013. Download Free

Our premium tuning features set standards when it comes to removing browser traces and other computer residue. The brand-new TuneUp Utilities 2013 now cleans some 150 popular PC programs, 28 Windows® functions and 25 browsers – a record for this product, made possible thanks to our intensive research. Other new highlights: With the newly developed Live Optimization 2.0 feature, TuneUp recognizes and helps stop the most resource-hungry applications on your PC, laptop, or tablet.

NEW! TuneUp Disk Cleaner 2013: The Professional Cleaner for your PC

Far too much data clutter accumulates on your computer on a daily basis. Not only does it fill up your hard drive, it can also cause system crashes and put your privacy at risk. The new TuneUp Disk Cleaner 2013 is your reliable cleaning professional:

Program residue: TuneUp Utilities 2013 cleans chat logs, history lists, and cached files from over 150 popular programs, in a single step.
Windows data trash: The new TuneUp Disk Cleaner reliably cleans 28 Windows functions, including installation remnants (from Microsoft Installer), error reports, temporary files.
More Information


NEW! TuneUp Browser Cleaner 2013: Erases Browser Traces Reliably

Protects your privacy by completely cleaning over 60 areas in Internet Explorer®, Google Chrome, Opera®, Safari®, and Firefox®. Discovers and cleans numerous traces like Flash cookies that even your browser itself won't clean. With the new TuneUp Browser Cleaner, you'll even optimize your browser's databases.

MORE POWERFUL! TuneUp Registry Cleaner and TuneUp Shortcut Cleaner

Our improved TuneUp Registry Cleaner lets you scan and clean even more areas in your registry, making the heart of your Windows system more spotless than ever before. The enhanced TuneUp Shortcut Cleaner cleans orphaned shortcuts, defective Windows history lists, and other programs from your hard drive.

NEW! TuneUp Live Optimization 2.0: Stops resource-hungry applications even more effectively

You see this on every PC: Programs that run in the background, eating up RAM, and robbing a computer of every last bit of its resources. TuneUp Live Optimization stops this performance loss: Active programs get a higher priority and unused background programs a lower one. With TuneUp Utilities 2013, you'll use the Live Optimization feature even more efficiently:

Disabling programs: The new intelligent Live Optimization feature can learn, too. If a resource-hungry application is too conspicuous, you can use the new wizard to set it to "standby" at the touch of a button.
Exception rules: With just a click of the mouse, you can prevent your favorite performance-hungry programs from being downgraded so they receive full power.
Easy-to-understand program names: The new Live Optimization wizard displays actual program names that are clearly understandable - cryptic process descriptions are a thing of the past. This way you know immediately what programs are straining your computer the most.
With TuneUp Live Optimization 2.0 it's easier than ever before to quickly identify resource-hungry applications and obtain better optimization for your PC.

Other key innovations

Now supports Windows® 8: TuneUp Utilities 2013 works with Microsoft's brand-new Windows® 8.
1-Click Maintenance and Automatic Maintenance: A total of four tweaked and enhanced trace removal tools - TuneUp Disk Cleaner, TuneUp Browser Cleaner, TuneUp Registry Cleaner, and TuneUp Shortcut Cleaner - make 1-Click Maintenance and Automatic Maintenance more powerful than ever before.
TuneUp Process Manager The new TuneUp Process Manager displays easy-to-understand names and information on all background processes, giving you a better overview of your PC. And the special "Heat Zone" feature highlights particularly demanding programs in color.

Supported OS:

Windows 8/7/vista/xp

Homepage: http://www.tune-up.com/services/whats-new/tuu2013/

pass word -funhakers


original post Fun Hackers  

Saturday, December 15, 2012

Walmart Offering iPhone 5 for $127, Third-Generation iPad for $399Walmart Offering iPhone 5 for $127, Third-Generation iPad for $399Read more at

 http://www.iphonenewz.us/2012/12/walmart-offering-iphone-5-for-127-third.html#BY6UqX4pF01yHxxc.99 


With the holiday shopping season in full swing, we've been highlighting several increasingly good deals on the iPhone 5, and Walmart is now launching new discounts on both the iPhone and iPad that may be of interest to some readers. 

Starting today, Walmart has dropped prices on both the iPhone 5 and iPhone 4S, with the 16 GB iPhone 5 now on sale for just $127 and the iPhone 4S coming in at $47. 
In addition, Walmart is now selling the latest fourth-generation 16 GB Wi-Fi iPad for just $399, a $100 discount from standard pricing. And beginning on Monday, Walmart will also include a $30 iTunes gift card bonus with iPad purchases. 

Despite the iPhone 5 having launched in the United States less than three months ago, retailers are offering aggressive discounts on the devices to attract holiday shoppers. RadioShack is currently offering all iPhone 5 and iPhone 4S models at $50 discounts from their regular prices, and also offering email coupons for $10 credit on future purchases for every $50 spent during the holiday shopping season. RadioShack also offers price matching through its Mobile Low Price Guarantee, suggesting that it is likely to match Walmart's discounted pricing upon request. 

Update: Wal-Mart spokesperson Sarah Spencer gave MacRumors this statement regarding inventory of the products on sale. Something to keep in mind for people thinking of taking advantage of the promotions: 
Walmart works closely with Apple to secure some of the strongest allocations of their products. That being said, inventory is a first come first serve basis so we recommend customers come early to secure their Apple product. We will not offer rain checks but customers should know we will be refreshing our inventory on an ongoing basis.
Update 2: Walmart has contacted MacRumors to note that it erred in stating that the iPad promotion was for the current generation. It is in fact the third-generation iPad that is on closeout sale for $399.

Read more at http://www.iphonenewz.us/2012/12/walmart-offering-iphone-5-for-127-third.html#BY6UqX4pF01yHxxc.99 

Thursday, December 13, 2012

GOOGLE RELEASES MAPS FOR IOS – SHOULD APPLE OR ANDROID USERS BE MAD?


GOOGLE RELEASES MAPS FOR IOS – SHOULD APPLE OR ANDROID USERS BE MAD?

After murmurings and whispers that Google was readying a doozy of a release for iOS users, tonight, Google has officially released their world famous Maps application into the Apple App Store. Built from the ground up, the new Maps for iOS features most everything Android users have been enjoying for years now, including voice-guided, turn-by-turn navigation, traffic conditions, Street View, over 80 million business listings with store hours, phone numbers, and more. Google really pulled out all the stops, ensuring iOS users got the full Maps experience (the one Apple didn’t want their users to have). What’s more is Google is providing an SDK for developers to implement Maps into their own apps — something Apple cannot be too happy about.
iOS users flocked to the App Store for Maps, crashing it in the process
My question to you guys is, do you think Google releasing Maps for iOS is more of a slap in the face to Apple, or to Android users? I’ve seen a lot of chatter on Twitter and the question many Android users are asking themselves is, “Why would Google release Maps — a shining jewel in the crown of Android — for a rival OS? Sounds like madness, right? No… this is Google.
Remember, the sole reason Google created Android in the first place as open software alternative to iOS was so that so that manufacturers from all around the world could put Android on the device of their choosing. All without the worry of licensing fees or hassle. Heck, OEM’s could even theme Android as they saw fit, themeing and transforming the mobile OS into something that was uniquely “theirs.” Almost like the Trojan Horse of lore, the motivation behind Android has always been about one thing: getting as many Google apps and services into as many consumers’ hands as possible.
Maps is iPhone-only for now. Not optimized for the iPad
Where your average Android fanboy wants nothing to do with Apple, Google isn’t so much concerned with their pride as they are with good business. Google knows Android already controls the market share with no signs of slowing down. Still, Apple’s iPhone has shown itself time, and time again, a hit with consumers and it only makes sense, from a business perspective, to reach that audience as well. Crazy you say? Crazy like a fox.
So, where some of you might get your feelings hurt at Google sharing — not taking away — one more thing with iOS users, this isn’t something that will soon change. Heck, Google would even release their apps for Windows Phone. You know, if they had any users that is.


Read more at http://www.iphonenewz.us/2012/12/google-releases-maps-for-ios-should.html#rMcP4sJM0Io0tTTA.99 

Monday, November 5, 2012

Certified Ethical Hacker v7 Instructor Slides


Certified Ethical Hacker v7 Instructor SlidesLet' come to the topic as the name tells the story that  means learning in the easy way, "Certified Ethical Hacker's set of instructor slide" by eccouncil, we are damn sure that this will surely be helpful for you and for those who want to become an ethical hacker, so guys read on and prove yourselves .


This package includes the following modules.

1. Introduction to Ethical Hacking
2. Footprinting and Reconnaissance
3. Scanning Networks
4. Enumeration
5. System Hacking
6. Trojans and Backdoors
7. Viruses and Worms
8. Sniffers
9. Social Engineering
10. Denial of Service
11. Session Hijacking
12. Hacking Webservers
13. Hacking Web Applications
14. SQL Injection
15. Hacking Wireless Networks
16. Evading IDS, Firewalls and Honeypots
17. Buffer Overflows
18. Cryptography
19. Penetration Testing

Websie :- www.eccouncil.org

Tuesday, October 30, 2012

Universal Soldier: Day of Reckoning 2012 HDRip Free Direct Download


Universal Soldier: Day of Reckoning 2012 HDRip
Format: MKV  
Size: 450 MB 
Rating: 7.0/10
Genre: Action, Fantasy
Synopsis: The soldiers under his command are


or


Sunday, October 21, 2012

Dark Shadows 2012 HDTV

Dark Shadows 2012 HDTV


Genre: Comedy | Fantasy
Director: Tim Burton
Author: Seth Grahame-Smith (Screenplay), John August
Cast: Johnny Depp , Michelle Pfeiffer and Eva Green
 Running time: 113 minutes
Rating: 5.6/10
Quality: Ultra HDTV 720p Format: MKV Size: 800 MB

Synopsis: The story takes place in 1750 AD. Collins family this year with his son to find a better life in America are headed to England. Collins family succeed in their new country to start a business making high profits over the next few years they will become the most famous people in their town. Collins, who is the son Barnabas (Johnny Depp) who is gay and who is selfish because of his family's wealth and prestige, almost everything that he does. He was just a very beautiful girl interested and decides to continue to share his life with him. . .

Wednesday, October 17, 2012

PHP-Video-Tutorials-Collection-Excellent-For-Everyone

PHP-Video-Tutorials-Collection-Excellent-For-Everyone
Building a CMS with CakePHP 1.2
level: Intermediate
Learn CakePHP 1.2 Fast. Create your own Helpers, Components and Behaviors.

CakePHP 1.2 Invoicr Application Part 2
level: Intermediate
Second and final part on building the Invoicr application using cakePHP 1.2 framework.


CakePHP 1.2 Invoicr Application Part 1
level: Intermediate
Ever wondered how you could create applications using the CakePHP 1.2 framework?


Photo Voting Website From Scratch
level: Beginner
Ever wondered how you could handle file uploads? wanted to re-size or crop part of an image?

Shopping Cart & Paypal From Scratch
level: Beginner
People trust Paypal and learning how to work with it can only benefit you and your clients

Job Website From Scratch
level: Beginner
By the end of the lessons you'll have created a MySQL and PHP driven Job Board from scratch.

Download Links 39 links 3.5 Gb
wait 5 minutes and skip ad

 1. http://adf.ly/DmWlC
 2. http://adf.ly/DmWlD
 3. http://adf.ly/DmWlE
 4. http://adf.ly/DmWlF
 5. http://adf.ly/DmWlG
 6. http://adf.ly/DmWlH
 7. http://adf.ly/DmWlI
 8. http://adf.ly/DmWlJ
 9. http://adf.ly/DmWlK
 10. http://adf.ly/DmWlL
 11. http://adf.ly/DmWlM
 12. http://adf.ly/DmWlN
 13. http://adf.ly/DmWlO
 14. http://adf.ly/DmWlP
 15. http://adf.ly/DmWlQ
 16. http://adf.ly/DmWlR
 17. http://adf.ly/DmWlS
 18. http://adf.ly/DmWlT
 19. http://adf.ly/DmWlU
 20. http://adf.ly/DmWlV
 21. http://adf.ly/DmaJq
 22. http://adf.ly/Dma9K
 23. http://adf.ly/Dma9L
 24. http://adf.ly/Dma9M
 25. http://adf.ly/Dma9N
 26. http://adf.ly/Dma9O
 27. http://adf.ly/Dma9P
 28. http://adf.ly/Dma9Q
 29. http://adf.ly/Dma9S
 30. http://adf.ly/Dma9T
 31. http://adf.ly/Dma9U
 32. http://adf.ly/Dma9V
 33. http://adf.ly/Dma9W
 34. http://adf.ly/Dma9X
 35. http://adf.ly/Dma9Y
 36. http://adf.ly/Dma9Z
 37. http://adf.ly/Dma9a
 38. http://adf.ly/Dma9b
 39. http://adf.ly/Dma9c
Snow White and the Huntsman 2012 Bluray


Snow White and the Huntsman 2012 Bluray

Genre: Action, Adventure, Drama
Quality: BluRay 720p - fantastic
Format: mkv  Size: 800 MB
Rating: 6.7/10
Director: Rupert Sanders
Cast: Kristen Stewart, Chris Hemsworth and Charlize Theron

Synopsis: In a twist to the fairy tale, the Huntsman ordered to take Snow White into the woods to be killed winds up becoming her protector and mentor in a quest to vanquish the Evil Queen.

Skype Logs වලට ගේමක් දෙමු
හායි කස්ටිය කොහොමද ඉතින් , ගොඩ දවසකින් බ්ලොග් එකේ පොස්ට් එකක් දාන්නත් බැරි උනා.
හ්ම්ම් අවුලක් නැ.
 කට්ටියට අද දෙන්න යන්නේ තවත් පොඩි වැඩක්.
 ආ හ් කියන්න බැරි උනා සමහර කොල්ලෝ මගේ පෝස්ට් එහෙන් පිටින්ම උස්සලා එක එක forum වල  පොරවල් වගේ දාලා රෙප් හිගා කනවා.මම රැ තිස්සේ  අත කඩාගෙන ටයිප් කරපුවා කෙලින්ම කිසි ගානක් නැතුව තමන් කරා කියලා දානවා.ඒකත් කරලා තියෙන්නේ සයිට් එකක් මොඩරේටර් කෙනෙක් අවුලක් නැ අඩු තරමින් උස්සපු තැනවත් දානවනම්.ඒක වැඩක් නැ දැන්.
දැන් මේකයි සින් එක අපිට මොකක් හරි PC එකක කවුරු හරි ස්කයිප් එකේ මොනවද  text විදිහට chat කරේ කියලා මේකෙන් අපිට ලොග්ස් අරන් බලන්න පුලුවන්
චුටි software එකක් ඒ උනාට වටිනවා මම පහලින් download link එක දාන්නම් 
එහෙනම් තව පෝස්ට් එකකින් සෙට් වෙමු .
ජය ශ්‍රී !

Download Link

Monday, September 10, 2012

Back Track Full Training Course Free From Fun Hacker


Back Track Full Training Course Free From Fun Hacker


To get Back Track Full Training Course Free From Fun Hacker log on to


Click Here

Monday, September 3, 2012

Visual Basic 6.0 Full Version Download


Visual Basic 6.0 Full Version Download
hi people if you still worry to find full version of vb 6 just try thisDownload Visual Basic 6.0

Download link

or
Download Link


Sunday, September 2, 2012

LOL Code තවත් සිනාවක් නොවේ

කට්ටියටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්තනා කරනවා අද කියන්න ආවේ ලොල් කතාවක්
( laughing out loud ) නම් නෙවෙයි.ඔයාලට අලුත් යමක් ගේන එක තමා අරමුන හැමදාම තව කෙනෙක් කරන දෙයක් නැවත් නැවත කරනවාට වඩා. මිට කලින් සිලොන් ගැන කිවා මතකයි.ඒ දවස් වල ගොඩක් දෙනෙක් සිලොන් ගැන කතා කරලා තිබ්බෙත් නැ මම දන්න විදිහට.සිලොන් පරිගණක භාශාව ගැන මෙතනින් බලන්න
හරි වැඩි කතා ඕනි නැ ලොල් කොඩ් කියන්නෙත් කාටත් ලෙසියෙන් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුලුවන් පරිගනක භාශාවක්.මේකේ තියෙන වෙනස වන්නේ කාටත් තේරුම් ගන්න පුලුවන් වෙන විදිහේ යෙදුම් වලින් තමා කොඩ් කරන්න තියෙන්නේ.උදාහරනයක් විදිහට hello world ලොල් කොඩ් වලින් කොඩ් කරන හැටි බලමු.ආහ් ඊට කලින් Hello World c වලින් කොඩ් කරන හැටි බලමු


#include main()
{ printf("Hello World");
}
හරි දැන් බලමු ලොල් කොඩ් වලින්

HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "
HAI WORLD!"
KTHXBYE

හරි දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ කියලා
HAI In all LOLCODE programs, HAI ("Hi!") introduces the program.

CAN HAS [LIBRARY]?
In many programming languages, one of the first statements will be a library inclusion for common functions such as input and output. Typically this is included by a call such as #include [stdio standing for standard input/output library]. This command is a tongue-in-cheek corruption of that, asking if a library is obtainable, obtaining it if possible, and raising an exception if not.[5] It is there primarily for authenticity — in fact, it is ignored in current implementations of LOLCODE.

VISIBLE [MESSAGE] prints a message to the screen.

KTHXBYE Just as HAI introduces the program, KTHXBYE (meaning "Okay thanks, bye") terminates it.

හරි ලේසි නේද ලොල් කොඩ් සයිට් එකට යන්න
LOLCODE Compiler
LOLCODE Syntax
wiki
ආහ් මතක් කරලා කියන්න ඕනි AL කරපු නන්ගිලා මල්ලිලාට ජාවා වලට degree දෙන්නැ කොහෙවත්.මොකද ජාවා කඩවලින් ජාවා කරාට ඔය කියන විදිහට මාස 6 Software Engineer කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ තනිකර මුලාවක ඔබ වැටිමක් එහෙම ක්ශනික නුඩ්ල්ස් වගේ සොෆ්ට්වෙයා ඉන්ජිනේරුවන් වන්නට බැරි බව මතක තියාගන්න. එහෙම කෙනෙක් කියනවානම් ඌ හදන්නේ තමන් වැටුන වලේ අනිත් අයවත් දාලා තමුන්ට ගොඩ යන්න.ඔය ජාවා තෙල් ගහන කොල්ලොන්ට 3 දෙනෙක් කොස් එකට ලියාපදින්චි කරාම උන්ට කොස් එකක් නිකන්ම ෆ්‍රි හම්බ වෙනවා ඒ ක නිසා නන්ගිලා මල්ලි රජය පිලිගත් පාඨමාලාවකට යොමුවෙන්න,එක එක හොරුන්ට අහුවෙන් නැතුව. ඔබට සුබ අනාගතයක් !
Wednesday, August 8, 2012

AL 2012 Physic අනුමාණ ප්‍රශ්න පත්‍ර

විභාගෙට යන නනගිලා මල්ලිලාට PHYSICS අනුමාණ ප්‍රශ්න වගයක් තියෙනවා කැමතිනම් බලල යන්න.මම බ්ලොග් එක නවත්තනවා කිවාම සමහර ගොබිලන්ට පුල් හැපිලු එකක් මගෙ අම්මවත් මතක් කරලා තිබ්බා,අලුතෙන් ආපු එක එක ලපයි සිපයි නිසා මම මේක දාලා යන්නැ මගෙ බ්ලොග් එක කමෙන්ට් තිබ්බත් එකක් නැතත් එකක් මට ඕනි විදිහට කරනවා ANYWAY වැටුන වෙලාවක බලන්න පුලුවන් වැටුන කෙනාට පයින් ගහන කටියයි අතදෙන කට්ටියයි,මට ඔනි එකක මම දානවා බලන එකෙක් බලපුදෙන් නැති එකෙක් නොබලපුදෙන් එල

මෙන්න PHYSICS අනුමාණ ප්‍රශ්න
Monday, August 6, 2012

AL 2012 Biology අනුමාන ප්‍රශ්ණ
හායි කස්ටිය අදින් පටන් ගන්න AL විභාග කඩයිම නන්ගිලා මල්ලිලාට හොදින් තමන් බලාපොරොත්තු වන අන්දමින් සාර්තක කරගන්න කියලා ප්‍රාර්තනා කරන ගමන් මුලින්ම ඔයාලට හෙට තියෙන පේපර් එකට පොඩි උදව්වක් විදිහට මේ ටිකත් වැඩිපුර බලලා යන්න.ඔයාලට හොදින් විභාගයට මුහුන දිලා බලාපොරොත්තුවන ජයග්‍රහණයක් ලබාගැනිමට ප්‍රාර්තනා කරනවා.
ජය ශ්‍රි !

මෙතනින් බලන්න

http://algurugedara.blogspot.com/2012/08/al-important.html


සැලකිය යුතුයි මේවා ටික හැකි ඉක්මනින් සටහන් කරගෙන හරි නත්තන් කාට හරි කියලා ලියා ගන්න නැත්තන් print කරගන්න facebook එහෙම ගිහින් කාලේ කාගන්න එපා විභාගේ ඉවර වෙලා ඔයාලට ඔනි තරන් අන්තර් ජාලය භාවිත කරන්න පුලුවන් ඒක නිසා මේ දවස් ටිකේ තමාට තමාගේ අනාගතය උදෙසා වැඩ කරන්න ඔයාලට පුලුවන් කොහොම හරි දෙමාපියන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න .

මීට Sameera Madushan Dissanayaka
Sunday, August 5, 2012

Hacking WEP wifi passwordsහායි කස්ටිය හැකින් කියනකොටත් කස්ටියට ආතල්නේ :P ඔයාලට පොඩි pdf එකක් දෙන්නද එහෙනම් WEP WIFI password hack කරන හැටි ගැන එහෙනම් කට්ටිය download කරගන්නකෝ


Download Link
ජය ශ්‍රී !
Friday, August 3, 2012

Tune Up Utilities 2012 ට අතවර කිරිම


හායි කස්ටිය මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ක්‍රැක් කිජෙන්

වයිරස් මුකුත් නැතුව තමාටම ගෙදරදි හදාගන්න පුලුවන් කෑමක්ද හෙ

හෙ නැ නැ.ඔයාලා දන්න Tuneup utilities 2012 අතින් ක්‍රැක් කර

ගන්න හැටි.හරි ලේසි මුලින්ම ඔයාලා කලින් tuneup දාලා fake

serial කියලා මැසෙජ් ආවානම් කරන්න තියෙන හොදම වැඩේ

මුලින්ම control panel ගිහින් tuneup uninstalle කරලා දාන එක.

එතනින් වැඩේ ඉවරද සහෝදරවරුණි අපෝ නැ තව තියෙනවා සිස්ටම්

එක අස්සට එහෙ මෙහෙ ජැක් ගහගෙන ඉන්න කැලි ටිකත් ගලවන්න

ඕනි.ඒකට මොකද කරන්න ඕනි සහෝදරවරුනි අපි ඒකට registry

එක edit කරන්න ඕනි .අය්යො කස්ටිය බය වෙන්න එපා සිම්පල්

පියවරෙන් පියවර මම කියලා දෙන්නම් අවුලක් නැ වෙනදා වගේ මේ

ලිපියටත් කමෙන්ට් බලාපොරොත්තුවෙන් නේ නැ :)
xp වලදි නම්
start menu button එකට ගියා එතනින් run කියන එකට ගියා run

box එකේ ගහන්න බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව regedit කියන එක

ගහලා එනටර් ඔබන්ට එතකොට ඔයා රෙජිස්ට්‍රරිය ඇතුලට එනවා

පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න මෙතන තියෙන ෆයිල් වලට හානි

උනොත් සොරි තමා.
දැන් ඔයා රෙජිස්ට්‍රි එඩිටර් එකෙ ඉන්නේ ඔයාට උඩිම my computer

තියෙනවා ඒකෙ පහලට වෙන්නට + මාක් සහිතව

HKEY_CURRENT_USER ඉදිරියෙන් ඇති + ලකුන ක්ලික් කරන්න

ඉන්පසුව Software යන්න ඉදිරියෙන් ඇති +සලකුන ක්ලික් කරන්න

එවිට ඔබගේ පරිගණකයේ ස්තාපනය වී ඇති සොෆ්ට්වෙයා දැක ගත

හැක මෙයින් Tuneup යන්න තෝරා delete කරන්න .දැන් හොදට

හුස්මක් ගන්න.හ්ම්ම්ම්ම්ම්
ඒක දැන් හරි දැන් google කරලා tuneup site එකෙන් උනු උනු

2012 කොපිය බාගන්න.දැන් අන්තර් ජාලයෙන් විසන්දි වෙලා

installe කරන්න ඉවර උනාම.One click maintaince click කරන්න

එවිට පරිගනකය scan වෙනවා scan වෙලා අවසානයේදි maintaince

compleate කරන්න කලින් අහනවා.ඔයා දවස් 30ක් මාව තියාගෙන

ටෙස්ට් කරනවද නැත්තන් දැන්ම කි එකක් දාලා ඔයාගෙම

කරගන්නවද කියාලා.මොකටද ඒ කෙලිගේ හිත රිද්දන්නේ කියලා මේ

පහල දාලා තියෙන කී එකක් දමලා අරින්න.Key ටික පහල දාලා තියෙනවා download raw යන්න ක්ලික් කරන්න
Organization: Any
Product Key:

M8076E-27T3AN-F2MVXJ-D9FF52-63VE2X-5W8772
W6DB76-EHNH3K-K4E5AN-5JMNR3-3254MK-52BWYR
RX5NFQ-2A11PM-C1B7F4-K6KA0N-7P3BQ4-WRYD8E
5A42PP-V0Q605-2YJHMX-CJKW9J-4WQKKQ-E8RVNX
2JEDV1-8QYXN0-Y9AJ5W-DBC9E3-YCBNAJ-KVAPT6
EB7D56-F97B09-BTR462-WBBRJ0-J2P8J3-R0E4V5


Name organization වලට ඔයාගේ ඒවා දාන්න මොකද මෙයා දැන්

ඔයාගෙනේ :)
දැන් තමා වහලා ගහන්න හදන්නේ මුලින්ම අපි ටාස්ක් බාර් එකේ රන්

වෙවි තියෙන tuneup icon එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයා

පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙලා ඉන්න මෙයා මම පොඩි වැඩක් කරන කල්

කියලා Exit කරලා දාන්න.
ඒ ඒ බනිස් ගෙඩි වලට ඒ ඒ කෙහෙල් ගෙඩි කියනවානේ මොකද

ලොකු බනිස් ගෙඩියක් කන්න පොඩි ගෙඩියක් මදිනිසා තමයි එහෙම

කියන්නේ :P ඒ වගේ මේකෙදිත් xp හා win 7 වලදි ක්‍රම දෙකකට

තමා කරන්ට වෙන්නේ.
xp වලදි
කරන හැටි මම ඉක්මනට කියලා දාන්නම් දැන්නම් කොටලා

ඇතිවෙලා
මෙහෙමයි
my computer-->local Disk C-->windows-->System32--

>Drivers-->ect-->hosts මේක නොට්පැඩ් එකෙන් open

කරගන්න ඉන්පසු පහත තියෙන ටික කොපි කරලා
127.0.0.1 http://www.order.tune-up.com
127.0.0.1 http://www.tune-up.com
127.0.0.1 http://www.tune-up.com/order
127.0.0.1 http://www.registertuneup.com
ෆයිල් එකේ පහලින් පේස්ට් කරන්න .අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවනම්

කොම්මෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඊට පස්සේ save කරන්න

එච්චරයි.

windows 7 වලදි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා ඒත් අවුලක් නැ
start-->run box එක තුල-->cmd කියලා ටයිප් කරන්න එවිට

ඉහලින් command prompt එක දිස් වේ.එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා

run as administrator දෙන්න.
එවිට open වන command prompt එක තුල
net user administrator /active:yes
ටයිප් කර එන්ටර් ඔබන්න ඉන්පසු windows log off වෙලා නැවත

Administrator ලෙස ඇති user account එකෙන් ලොග් වෙන්න.
දැන් මම කලින් කරපු විදිහටම

my computer-->local Disk C-->windows-->System32--

>Drivers-->ect-->hosts notepad එකෙන් open කරලා පහත

තියෙන ටික කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න.
127.0.0.1 http://www.order.tune-up.com
127.0.0.1 http://www.tune-up.com
127.0.0.1 http://www.tune-up.com/order
127.0.0.1 http://www.registertuneup.com

දැන් සේව් කරන්න.
හරි දැන් ඇරපුවා වහන්නත් ඕනි නිසා පෙර පරිදිම
start-->run box එක තුල-->cmd කියලා ටයිප් කරන්න එවිට

ඉහලින් command prompt එක දිස් වේ.එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා

run as administrator දෙන්න.
එවිට open වන command prompt එක තුල
net user administrator /active:no කියලා ටයිප් කරලා වෙනදා

පාවිච්චි කරපු user account එකට Log on වෙන්න.
අම්මීයෝ මටනම් මේක කොටලම හොද ගනන් .අවුලක් තිබ්බොත්

අහන්න.මේක හදන්න virtual box එකක xp එකකුත් දාගෙන් එකත්

open කරගෙන ගොඩක් මහන්සි වෙලා හැදුවේ.ඉස්සර කට්ටිය

පෝස්ට් උස්සලා තමුන් ලිවා වගේ දානකොට ඒ දරුවන්ගේ චින්තන

ශක්තිය මොට වෙන නිසා කොපි කරන එක ඔන්න මම disable කරා :P
ජය ශ්‍රි !

මීට Sameera Madushan Dissanayaka


ඔනි කරන කි ටිකයි IP ටිකයි මම මේක දාලා යනවා කිවාම එක එක ගොබිලො සතුටු උනා කියන්න කනගාටුයි ගොබිලො නිසා මගෙ බ්ලොග් එක වහලා දාන්නැ.උබලා වගේ එවුන් ඉන්නවා කියලා දැන ගත්ත එකත් ලොකු දෙයක්
-->

TRC Speed Test

ෆැකල්ට් ඉන්නකොට ස්පීඩ් එක :)
ගෙදර ස්පිඩ් එක :(හායි කස්ටිය මේ දවස් වල SLT පාවිච්චි කරන ගොඩක් අයගේ නෙට් slow වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ මගෙත් පේජ් එකක් ලොඩ් වෙන්න හෙන වෙලාවක් යනවා 512kbps අන්ලිමිටඩ් ලයින් එකක් කියලා තමයි මුලින් ගත්තේ ඒ උනාට නෙට් ස්පීඩ් දැක්කම දුකේ බැ කෝකටත් කියලා trc එකෙන්ම ස්පිඩ් ටෙස්ට් එක කරා කරලා බැලුවම මටම දුක හිතෙනවා ඇයි SLT එකෙන් මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න මුදලට සේවයක් දෙන්නැත්තේ කියලා.මාසෙකට 1800 ගානක් පාවිචි කරත් නැතත් අයකරනවා නමුත් එයට සරිලන සේවයක් ලබා දෙන්නට ඔවුන් අසමත්.මේ මගේ ස්පිඩ් ටෙස්ට් ප්‍රතිපල දුකේ බැ කුනුහරුප මතක් වෙනවා.512kbps
පැහැදිලි කිරිමක් කරනවානම්
8bit=1Byte
එමනිසා 512 kilobit per second=512/8
=64 kilo byte per second
නමුත් මගේ නව වේගය 86.2 kilobit per second =86.2/8= 10.775 තත්පරයට කිලෝ බයිට්

දුකේ බැ මොනවා කරන්නද.ෆැකල්ටි ඉන්නකොට නෙට් ස්පීඩ් එක 3.3MB
තත්පරයට 3.3 මෙගා බයිට් විතර
මොනා කරන්නද :(

ඔයාලත් ඔයාලගේ ස්පිඩ් එක මෙතනින් බලාගන්න

http://speedtest.trc.gov.lk/TRCSpeed/broadband.php